Takstoppdrag vi påtar oss

Verdi og lånetakster

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Boligens størrelse, standard og beliggenhet tas med i betraktningen ved vurderingen av eiendommen. ”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Byggelånskontroll

En byggelånskontroll. er en tjeneste som inneholder rapportering av bygget under oppføring. Det føres et byggeregnskap basert på utbetalingstidspunkter og sammenholder dette med faktura som betales ut. Det som er viktig, er at arbeidet utføres fagmessig og at byggeplassen har høy HMS sikkerhet, samt at arbeidet utføres i samsvar med byggeregler og lover.

Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning omfatter en kvalitetssikring av at det ikke forleigger mer mangler enn det du skulle ha vist før overtagelsen av ny bolig. 

Teknisk Duelings av næringsbygg

Ofte går eiendomshandel ut på å ta en gjennomgang av eiendomstransaksjonen etter såkalt Duelings. Hvis det er mangler utover hva som er påregnelig, vil verdien av transaksjonen være lavere enn inngått ved en intensjonsavtale ved kjøp. 

Kan være enkelt å finne noe som ikke passer, men reglene lages ved kontraktsinngåelse og senere går en i gjennom bygget og noterer seg hva som er avvik. I denne sammenheng ser en også på om leietakere bruker lokalene som avtalt, eller en finner mangler ved det branntekniske anlegget eller ikke utført brannsikring etter siste branntilsyn. 


Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.


Boligsalgsrapport

Denne type rapportform blir utført i samsvar med  en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.


Naturskadetaksering

Når bygning får skade etter naturskade eller terrenget rundt eiendommen blir skadet ved ras, nedbør, flom og nedfall, vil det være behov for skadetaksering etter naturskadeloven.  For naturskade etter Landbruksdirektoratet regler vil en se på om skaden er av en slik art at den ligger innenfor bruksverdien før skaden skjedde eller at en skal legge til grunn gjennoppbyggingskostnadene.  Kostnader til sikring vil være gjenstand for særskilt taksering/kostandsberegning. Ved skade på bygning etter storm som orkaner, ras, flom ol, gjelder egne skadeoppgjørsregler. Øystein Andersen ved A1Anedrsen AS,  har godkjennng hos Landbruksdirektoratet som takstmann og Norsk Naturskadepool ved naturskade. Mrk at det er kun bygning med brannforsikring som er dekket under Norsk Naturskadepool.